Mã số #
Tag
Sv
Class
Giá tiền
Đồ cam full +10
Có thời..
Tag : Cao su
Class : Xạ Thủ
Máy chủ : Going Merry
80,000đ
Có 428 ruby và 3M beri ..
Tag : Sáp
Class : Hoa Tiêu
Máy chủ : Oro Jackson
30,000đ
Có 500 ruby và skill ngon rẻ..
Tag : Lửa
Class : Đầu Bếp
Máy chủ : Oro Jackson
40,000đ
Rẻ..
Tag : Sáp
Class : Hoa Tiêu
Máy chủ : Thousand sunny
50,000đ
1 đá xuyên giáp c5
Còn 20k..
Tag : Chấn Thiên
Class : Võ Sỹ
Máy chủ : Red Force
50,000đ

Rẻ lại ngon..
Tag : Cao su
Class : Hoa Tiêu
Máy chủ : Going Merry
40,000đ
Skill 151618 - TAQ : Băng..
Tag : Băng
Class : Kiếm Khách
Máy chủ : Red Force
70,000đ
..
Tag : Dao
Class : Kiếm Khách
Máy chủ : Thousand sunny
80,000đ
Acc không có exton..
Tag : Chim ưng
Class : Võ Sỹ
Máy chủ : Red Force
160,000đ
Rẻ..
Tag : Dao
Class : Kiếm Khách
Máy chủ : Thousand sunny
500,000đ
Vs caq 4 ngon..
Tag : Không
Class : Võ Sỹ
Máy chủ : Going Merry
279,999đ
Xd trấn..
Tag : Không
Class : Xạ Thủ
Máy chủ : Thousand sunny
99,999đ
clants1+acc ..
Tag : Không
Class : Xạ Thủ
Máy chủ : Thousand sunny
90,000đ
Db skill 20 cát..
Tag : Dao
Class : Đầu Bếp
Máy chủ : Going Merry
229,999đ