Mã số #
Giá tiền
Log tulen tnvt top mùa này..
Số Tướng : 14
Số Skin : 9
Rank : T.Anh
Bảng ngọc : 90
70,000đ
3 skil ss hữu hạn ngon kẹp..
Số Tướng : 25
Số Skin : 21
Rank : B.Kim
Bảng ngọc : 90
299,999đ
Reg muraz chia tôn thiên kiến..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 85
349,999đ
4 skin SS nak AIC nhiều skin..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
299,999đ
Mu chí tôn ngon bổ rẻ..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
299,999đ
Reg lữ bố robot gãy 1 sẵn..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 90
100,000đ
Reg ryo smr sẵn tướng còn nạp..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 90
180,000đ
Reg 0g 1xx hh
Ttt klk..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
20,000đ
Reg zata lửa..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
22,222đ
..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
50,000đ
..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
50,000đ
..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
60,000đ
Rickter zin ngon bổ rẻ..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
50,000đ
Yorrn thế tử nguyệt tộc ngon..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
40,000đ
Lavie ngon..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
45,000đ
..
Số Tướng : 48
Số Skin : 61
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
380,000đ
..
Số Tướng : 35
Số Skin : 31
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
30,000đ
..
Số Tướng : 70
Số Skin : 91
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
140,000đ
..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
50,000đ
..
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
40,000đ