Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Set Kích hoạt
Giá tiền